Mål


§ 1 MÅL


Rasklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för dessa stadgar och SSRKs stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar.
Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.
Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.